کتاب-تحلیل-نت-نگاری-موسیقی-دستگاهی-ایران-www.honaremaa.ir

کتاب تحلیل نت نگاری و نگرشی به ساختار موسیقی دستگاهی ایران

در این کتاب پژوهشی که نگاهی تحلیلی به ساختار دستگاه های موسیقی ایران دارد، در ابتدا مفاهیم، قواعد کلی و ساختار دستگاه تبیین و تشریح و در ادامه تمامی گوشه های دستگاه ماهور بر اساس قواعد جزء به جزء همراه با نت نگاری بر پایه ردیف میرزا عبدالله تحلیل و توصیف شده است.

این کتاب با هدف آموزشی نگاشته شده و همواره مساله فهم آسان برای هنرجو که از ضروریات است مد نظر قرار گرفته و در تدوین مطالب از پیچیده گویی پرهیز شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن