لیست تعرفه های تبلیغاتی در سایت

در این بخش موقعیت قرارگیری بنر تبلیغات شما “بالای صفحه” در کنار لوگوی سایت هنرِ ما می باشد. لازم به ذکر است در این جایگاه تنها یک عدد بنر قرار می گیرد.

نکته: در تمامی صفحات داخلی موقعیت بنر تبلیغاتی شما ثابت است.


مشخصات به همراه تعرفه

ابعادهزینۀ هفتگیهزینۀ ماهیانه
728 * 90150.000600.000

*  تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

الف-2

در این موقعیت، ناحیۀ قرارگیری بنر تبلیغات شما “وسط صفحه و مابین مطالب سایت” می باشد. لازم به ذکر است در این جایگاه چهار عدد بنر قرار می گیرد.

الف-3

در این موقعیت، ناحیۀ قرارگیری بنر تبلیغات شما “پایین صفحه زیر آخرین مطلب سایت” می باشد. لازم به ذکر است در این جایگاه چهار عدد بنر قرار می گیرد.

نکته: در این دو موقعیت، تبلیغات شما فقط در صفحۀ اول نمایش داده می شود.


مشخصات به همراه تعرفه

ابعادهزینۀ هفتگیهزینۀ ماهیانه
728 * 90115.000460.000

*  تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

ب-1

در این موقعیت، ناحیۀ قرارگیری بنر تبلیغات شما “بالای ستون سمت چپ” می باشد. لازم به ذکر است در این جایگاه دو عدد بنر قرار می گیرد.

ب-2

در این موقعیت، ناحیۀ قرارگیری بنر تبلیغات شما “انتهای ستون سمت چپ” می باشد. لازم به ذکر است در این جایگاه دو عدد بنر قرار می گیرد.

نکته: در این دو موقعیت، تبلیغات شما در صفحات داخلی نمایش داده می شود.


مشخصات به همراه تعرفه

ابعادهزینۀ هفتگیهزینۀ ماهیانه
300 * 250120.000480.000

*  تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

ج

در این موقعیت، ناحیۀ قرارگیری بنر تبلیغات شما “انتهای صفحۀ سایت” می باشد. لازم به ذکر است در این جایگاه چهار عدد بنر قرار می گیرد.

نکته: در این موقعیت، تبلیغات شما در تمامی صفحات سایت نمایش داده می شود.


مشخصات به همراه تعرفه

ابعادهزینۀ هفتگیهزینۀ ماهیانه
125 * 12560.000240.000

*  تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

Contact-Us-www.honaremaa.ir